แพ็คเกจท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน

แพ็คเกจเต็มรูปแบบสำหรับผู้เยี่ยมเยือนของคุณ

เราพาผู้เยี่ยมเยือนของคุณสู่สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างน่าเชื่อถือและราคาไม่แพง

เราคุยด้วยภาษาเดียวกับคุณ

บริการโดยรวมของเรามีดังต่อไปนี้

  • จัดการด้านเอกสารยื่นขอวีซ่าอย่างครบถ้วน
  • ร่างจดหมายเชิญที่ถูกต้อง
  • การรับวีซ่าจากสถานทูตสวิส
  • ประกันสุขภาพตามที่กฎการยื่นวีซ่ากำหนด
  • บัตรโดยสารเที่ยวบินตรง สายการบิน สวิสแอร์ไลน์ และ สายการบินไทย
  • ดูแลจัดการทุกขั้นตอน จนพร้อมเดินทาง

ราคาแพ็คเกจตามระยะเวลาที่เดินทาง

ทุกแพ็คเกจรวมประกันสุขภาพ วงเงินค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมตามที่กำหนด 50000 สวิสฟรังค์

เที่ยวบินแบบแวะต่อเครื่อง ค่าโดยสารราคาถูกกกว่า 200 สวิสฟรังค์ โดยประมาณ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์การเดินทาง ขอแนะนำเป็นเที่ยวบินแบบบินตรง เราไม่สามารถรับประกันความผิดพลาดในการต่อเครื่องได้

ราคาแพ็คเกจไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมสถานทูต ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารและค่าแปลเอกสาร

การคิดค่าบริการของแพ็คเกจ

หากลูกค้าต้องการชำระค่าบริการแบบแยกประเภท จากบริการแบบแพ็คเกจเต็ม (เช่น ค่าบัตรโดยสาร) เราจะไม่สามารถคิดค่าบริการแต่ละแบบในอัตราเดียวกับแพ็คเกจรวมได้ ค่าบริการแต่ละอย่างที่ท่านเลือก จะคิดในอัตราเต็มของบริการนั้นเป็นอย่างๆไป

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า

เริ่มตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ผู้ถือวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถใช้วีซ่าเดินทางเข้าประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นได้เช่นกัน โดยต้องมีประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครอง 30000 ยูโร  และเริ่มจากปี 2552 เขตเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ ต้องการประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครอง 50000 สวิสฟรังค์ ประกันในวงเงินที่เหมาะสมของแต่ละที่ จะถูกออกโดยตัวแทนประจำท้องถิ่นของเรา

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้

แพ็คเกจวันหยุด – Swiss Helping Point